Публічний договір надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Вайди Ярини Романівни (надалі – «Надавач послуг»), зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо  - "Сторона")  і укладається на наступних умовах:

1. Загальні положення
1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідності правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.
1.2. Послуги надаються ФОП Вайда Ярина Романівна та надаються на території м.Івано-Франківськ.
1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена у системі “My Project 12” (в особистому кабінеті студента) на офіційному веб-сайті Надавача послуг https://my.p12.com.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.
1.5. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;
1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;
1.5.3. Заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору;
1.5.4. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраного курсу навчання, про які йде мова в пункті 4 цього Договору.
1.5.5. Здійснює оплату за реквізитами вказаними у Договорі.

2. Визначення термінів
Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є Отримувачем послуг освітніх послуг особисто, або батьком, матір’ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.
Надавач освітніх послуг – термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.
Отримувач освітніх послуг – фізичні особа будь-якого віку (від 16 років) та статі, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.

3. Предмет договору
3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг
4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття з англійської мови за програмою курсу, розробленого школою «Проект 12».
4.2. Замовник обирає курс (степ), розклад та пакет навчання і навчається за запропонованим графіком занять.
4.3. Обрання або зміна розкладу можливі у системі “My Project 12”. Факт обрання курсу підтверджується смс повідомленням, що надсилається на номер мобільного телефону отримувача послуг або його представників, зазначений під час авторизації в системі.
4.4. Тривалість програми та інших послуг:
4.4.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом згідно обраного графіку навчання або дата приєднання до груп, що вже розпочали навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом груп.
4.4.2. Повна тривалість одного курсу (степу) - 12 тижнів. Кількість занять - 48 (1 зан.- 90 хв.)
4.4.3. Послуга надається в режимі: 2 заняття на тиждень з викладачем та групою, 2 заняття – самостійно за допомогою навчальної платформи “12 Tracks”.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Обов’язки Надавача послуг:
5.1.1. Надавач послуг зобов’язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
5.2. Права Надавача послуг:
5.2.1. Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень (степ), якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.
5.2.2. Отримувач послуги навчається під час програми у групі, які відповідає його рівню.
5.2.3. Надавач послуг має право не допустити до занять в аудиторії Отримувача, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.
5.2.4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладанні договру, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін. Істотними обставинами вважаються дії, направлені на порушення соціально прийнятних норм поведінки, агресивне поводження з працівниками ФОП Вайда Я.Р. або незаконне заволодіння майном ФОП Вайда Я.Р. 

5.2.5. У зв’язку з епідеміологічної ситуацією на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» No 641 від 22.07.2020 року зі змінами та оприлюдненням Протоколів засідання Постійної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Надавач послуг має право перевести освітній процес в режим онлайн та проводити заняття за допомогою сервісу Zoom у разі введення режиму самоізоляції студента або групи, карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.

5.3.Обов'язки Отримувача чи Замовника:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.
5.4. Права Отримувача чи Замовника:
5.4.1. Отримувач має право доступу до навчальної онлайн-платформи «My Project 12» та право доступу до електронної версії підручника та навчальних матеріалів протягом навчального семестру.
5.4.2. Отримувач має право відвідувати додаткові тренінги (розмовні та тематичні клуби) за додаткову оплату та за умови попередньої реєстрації.
5.4.3. Отримувач має право на 3 безкоштовні індивідуальні консультації з викладачем протягом семестру (тривалістю 25 хвилин кожна).
5.4.4. Якщо Отримувач не з’явився на консультацію в узгоджений час та не скасував реєстрацію (за 6 год до заняття), ця консультація рахується як використана.
5.4.5. Отримувач має право змінювати графік занять за умови попередньої реєстрації в системі «My Project 12».

6. Порядок розрахунків
6.1. Оплата здійснюється Замовником не пізніше ніж день першого заняття.
6.2. Замовник може внести авансовий платіж до початку занять. Повна оплата за семестр вноситься не пізніше дати 1-го заняття.
6.3. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного пакету навчання.
6.4. Договір вступає в силу тільки після повної оплати семестру за обраною програмою.
6.5. Вартість навчальних матеріалів в електронному форматі входить у вартість.
6.6. Друковані навчальні матеріали не входять у вартість навчання.
6.7. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред’явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.
6.8. У випадку пропуску занять Отримувачем чи неможливості їх відвідувати в подальшому кошти за пропущені заняття не повертаються.
6.9. В державні святкові дні заняття можуть не проводитись та не переноситись.

6.10. Повернення  коштів можливе лише впродовж семи днів після першого заняття. Повертається залишок коштів за мінусом відвіданих занять.  

7. Відповідальність Сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.3. Замовник зобов’язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цим обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.
7.6. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати на навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
7.8. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.
7.9. У разі настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини) Виконавець має право скасувати заняття, попередивши про це Отримувача. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, заняття може бути відпрацьовано з іншою групою.
7.10. У разі пропуску занять Отримувачем кошти за пропущені заняття не повертаються.

8. Права інтелектуальної власності
8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;
- на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9. Порядок вирішення спорів
9.1.У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору
10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг із вивчення англійської мови.
10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
10.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

10.5. Замовник має право  розірвати цей Договір в односторонньому  порядку, попередньо повідомивши про це Надавача послуг шляхом заповнення електронного запиту (посилання на нього надається адміністратором офісу). У випадку розірвання договору протягом 1-ї половини семестру (від офіційної дати старти курсу, незалежно від дати приєднання до групи), Замовник може заморозити залишок коштів у повному обсязі на термін до 6 місяців. Заморожені кошти не повертаються. Датою заморозки є дата заповнення форми-заяви на заморозку у адміністратора. Заморожені кошти можуть бути активовані  та враховані як оплата за навчання впродовж 6 місяців. Повторна заморозка здійснюватись не може.

11. Заключні положення
11.1. Цей Договір є договором приєднання.
11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
11.4. У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку в письмовій формі, Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми.
11.5. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми, крім випадків виїзних екскурсій.
11.6. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов’язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.7. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
11.8. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12. Реквізити надавача освітніх послу

Електрона адреса для комунікації: [email protected]ДОДАТОК № 1
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Вайди Ярини Романівни ( і укладається на наступних умовах:

1. Надавач послуг надає послуги допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. Відомості про послуги
2.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги навчання англійської мови впродовж семестру в кількості, яка встановлена Виконавцем, відповідно до обраного Пакету навчання.

Курс 3 місяці

доступні заняття у будь-який час та день із запропонованого графіку
5850 грн.


2.2. Індивідуальна вартість заняття визначається з урахуванням можливої знижки: індивідуальна знижка / пізній старт та інше.

3. Інші умови Публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови, не зазначені у цьому Додатку, залишаються без змін.

4. Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення навчання в обраній групі, а у частині фінансових розрахунків - до повної оплати.

5. Цей Додаток складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. Надавачі послуг мережі "Проект 12"
ФОП Вайда Я.Р.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Код ІПН/ЄДРПОУ: 3408101601
Рахунок: UA98 305299 00000 26001041013401
ФОП Вайда Ярина Романівна

 

Місця надання послуг: м. Івано-Франківськ вул.Грушевського 22а, 4 пов.
Електронна адреса для комунікації: [email protected]
Тел. (067) 524-11-18