Рівність і дискримінація – види,
статистика, лексика

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness

Ми вважаємо самоочевидними ті істини, що всі люди створені рівними, що їх Творець наділив певними невід’ємними правами, серед яких – життя, свобода та прагнення до щастя

Томас Джефферсон, третій президент США, Декларація незалежності США

 

Чи можливо досягти абсолютної рівності в суспільстві? 

Люди бувають різними, і це природно. Більше того, існує висловлювання, що extremes meet – протилежності притягуються. Проте, на жаль, іноді відмінності між певними групами людей стають ґрунтом для суперечок, упереджень та засуджень. Це явище можна описати одним терміном – дискримінація. І вона часто виникає з того, що людина самостійно змінити не може – race, age, sex, disability (раса, вік, стать, інвалідність). Інші слова-синоніми, якими можна передати суть цієї проблеми англійською: prejudice, bias, intolerance.

Ця тема, мабуть, ніколи не втратить своєї актуальності, оскільки ми зіштовхуємося з дискримінацією в тій чи іншій мірі щодня. Одні з найпоширеніших її видів ми розглянемо в цій статті й навчимо тебе говорити про них англійською. 

Gender discrimination (Sexism)

Гендерна дискримінація – це будь-яка дискримінація, яка стосується статі людини. Вона може проявлятися всюди – при виборі професії, одягу, на роботі, вдома чи надворі. Цей вид нетолерантності часто базується на гендерних стереотипах. Gender stereotypes are how societies expect people to act based on their gender – це те, як суспільство очікує від людей поведінки відповідно до їхньої статі.

Така дискримінація стосується як жінок, так і чоловіків, проте, за статистикою, саме жінки потерпають від неї найчастіше. Найпоширеніші форми цього виду дискримінації:

 • Objectification (об’єктивація) is when a person is treated as a commodity or an object without regard to their personality or dignity – це коли до людини ставляться, як до товару або об'єкта без урахування її особистості чи гідності;

 • Catcalling (кетколінг) – the act of shouting harassing and often sexually suggestive, threatening, or derisive comments at someone publicly – це коли на адресу дівчини публічно викрикують образливі, часто сексуалізовані коментарі або погрози. Інший вираз, яким можна пояснити це явище, – being the subject of derogatory language or slurs (принизлива лексика та образи) on account of being female. 

Якщо тобі здається, що питання не є глобальним, тоді пропонуємо тобі ознайомитися з фактами про те, як гендерна дискримінація впливає на життя людей у всьому світі.

 1. Over 380 million women and girls are living in extreme poverty – понад 380 мільйонів жінок і дівчат живуть у крайній бідності. Poverty disproportionately affects women because they do not have as many opportunities as men to receive an education, work, or own property – жінки непропорційно страждають від бідності, тому що вони не мають стільки ж можливостей, скільки чоловіки, щоб отримати освіту, працювати чи мати власність.

 2. Over 1.2 billion women and girls live in places where safe access to abortion is restricted – понад 1,2 мільярди жінок і дівчат живуть у місцях, де безпечний доступ до абортів обмежений. За оцінками, щороку відбувається 25 мільйонів небезпечних абортів, що призводить до госпіталізації близько 7 мільйонів жінок на рік у країнах третього світу та до 13,2% материнської смертності в усьому світі.

 3. One woman or girl is killed by someone in her own family every 11 minutes – одну жінку чи дівчину вбиває хтось із її власної родини кожні 11 хвилин.

 4. Women hold just 26.4% of parliamentary seats – жінки займають лише 26,4% місць у парламенті. Станом на липень 2022 року вони займають трохи більше чверті парламентських місць у всьому світі. Дослідники попереджають, що це не зміниться найближчим часом, оскільки найраніша дата прогнозу паритету – 2062 рік.

 

Дискримінація – види, статистика, протидія та лексика

 

Racial discrimination (Racism)

Інший поширений у суспільстві вид дискримінації – расова. Racial discrimination is any discrimination against any individual on the basis of their skin color, or racial or ethnic origin – це будь-яка дискримінація будь-якої особи за кольором шкіри, расовим чи етнічним походженням. 

Це означає, що дискримінуюча сторона розглядає представників low-status races спроможними на виконання лише low-status jobs or enslavement і підтримує їх відсторонення від political power, economic resources, and unrestricted civil rights. Через це представники расових меншин можуть зіштовхуватися з segregation, acts of physical violence, а подекуди навіть із забороною на укладання шлюбів з представниками інших рас. 

Чи можливо повністю побороти цей вид дискримінації? 

Іn the popular mind, раса пов’язана з фізичними відмінностями між людьми, а такі ознаки як темний колір шкіри усе ще розглядаються деякими людьми як ознаки низького статусу. Тому, unfortunately, багато експертів вважають, що расизм найближчими десятиліттями викорінити не вдасться. Indeed, розум не можна змінити за допомогою законів, але переконання щодо людських відмінностей можуть змінюватися і змінюються, як і всі елементи культури. Докази цьому можна знайти, якщо згадати про three waves of anti-racist activism, які здебільшого розгорталися у США, проте також торкнулися Європи. Джон Маквортер, відомий американський мовознавець та викладач філософії в Колумбійському університеті, вважає, що метою останньої хвилі, яка відбувається зараз, є зменшення у публічному просторі кількості антирасистських думок, які насправді не є щирими та правдивими. Його слова звучать так:

«Battling power relations and their discriminatory effects must be the central focus of all human endeavor, be it intellectual, moral, civic, or artistic. Those who resist this focus, must be sharply deprived of influence» – Боротьба із владними відносинами та їхні дискримінаційні наслідки мають бути центром усіх людських зусиль, чи то інтелектуальні, чи то моральні, чи то громадянські, чи то мистецькі. Ті, хто чинить опір цій спрямованості, повинні бути різко позбавлені впливу.

Список англійської лексики, використаної в цій частині статті:

 • low-status races – низькостатусні раси
 • low-status jobs – низькостатусні професії
 • enslavement – рабство
 • political power – політична влада
 • economic resources – економічні ресурси
 • unrestricted civil rights – необмежені громадянські права
 • encounter segregation – зіштовхуватися із сегрегацією (расовою дискримінацією)
 • acts of physical violence – акти фізичного насильства
 • in the popular mind – у народній свідомості
 • indeed – дійсно
 • unfortunately – на жаль 
 • three waves of anti-racist activism – три хвилі антирасизму

Age discrimination (Agism)

Ейджизм, або вікова дискримінація, найчастіше проявляється в робочому середовищі. Age discrimination in the workplace happens when a worker is treated differently because of his or her age – дискримінація за віком на робочому місці виникає, коли до працівника ставляться по-іншому через його або її вік.

Вона проявляється на таких етапах як hiring (найм), firing (звільнення), giving different responsibilities (надання різних обов’язків), giving different compensation (надання різних компенсацій), offering different projects or opportunities (пропозиція проєктів та можливостей).

Конкретним прикладом може стати навіть звичайна фраза, яку ненароком можуть висловити щодо старшого співробітника: «Oh, Oleh won't understand; he's too old to know the latest technology» (Йой, Олег не зрозуміє; він надто старий, аби розбиратися в новітніх технологіях). Або ж ситуація, коли працівника старшого віку звільняють з посади, аргументуючи це, що he or she will want to retire in a couple of years – він чи вона все одно захоче піти на пенсію через декілька років.

Вікова несправедливість може також стосуватися молодих людей, наприклад, коли керівники відмовляються надавати 23-річному працівнику складніший проєкт, оскільки «він надто юний, аби знати, що він робить». Останні три роки у суспільстві формувався новий термін – yоungism, який стосується саме молодих людей на робочому місці. 

Що нам каже статистика? Згідно з американськими дослідженнями, актуальна ситуація є такою:

 1. Two-thirds of workers 45 and older have seen or experienced age discrimination on the job – дві третини працівників віком від 45 років були свідками дискримінації за віком на роботі або стикалися з нею.

 2. Most people believe age discrimination begins when workers hit their 50s, according to AARP (American Association of Retired Persons) research of workers between the ages of 45 and 74 – згідно з дослідженням AARP (Асоціація американців пенсійного віку), серед працівників у віці від 45 до 74 років, більшість людей вважають, що вікова дискримінація починається, коли працівникам виповнюється 50 років.

 3. Contrary to stereotypes, workers age 50 and up are among the most engaged members of the workforce, according to an AARP study – згідно з дослідженням AARP, всупереч стереотипам, працівники віком від 50 років є одними з найбільш залучених членів робочої сили.

 4. Sixty-five percent of employees age 55 and up are "engaged," compared to 58 to 60 percent of younger employees. They also offer employers lower turnover rates and greater levels of experience – 65% працівників віком від 55 років є «залученими» до роботи порівняно з 58-60% молодших працівників. Вони також пропонують роботодавцям нижчу плинність кадрів і більший рівень досвіду.

 

Дискримінація – види, статистика, протидія та лексика - 2

 

Як із цим усім боротися?

Тепер ти знаєш, які види дискримінації є найпоширенішими, і можеш вирішити для себе, чи хочеш взяти участь у боротьбі з ними. Ми, у свою чергу, підкажемо тобі англійською, як би це можна було зробити. Ось що радять соціологи та психологи.

 • LISTEN AND EDUCATE YOURSELF

Розширюй свої знання з цієї теми та розвивай власні погляди на неї. Ми живемо в період технологій та відкритого доступу до будь-якої інформації, варто лишень хотіти її знайти. Чим більш освіченим(ою) ти будеш у цьому питанні, тим легше буде його вирішити.

 • RAISE AWARENESS

Піднімай тему до обговорення. Особливо, якщо вона справді тебе хвилює і твої погляди на неї щирі. Ділися своїми переживаннями або досвідом з іншими. Частіше підніматимеш проблему до обговорення – більше людей почне замислюватися над дискримінацією як проблемою, а не звичним явищем.

 • CHALLENGE EVERYDAY DISCRIMINATION AND RACISM 

Ми зіштовхуємося з проявами дискримінації щодня, просто не завжди їх вловлюємо. Досить часто вона проявляється в жартах та фразах, які для одного можуть бути буденністю, а для когось іншого – образою. З таких, здавалося б, дрібниць розвиваються та формуються щоденні упередження та стереотипи. Ось чому потрібно звертати увагу навіть на ті речі, які здаються простими та звичними.

 • REPORT RACIST OR DISCRIMINATORY CONTENT ONLINE

Доступ до великої кількості інформації також може нести негативне значення. Багато соціальних мереж хочуть, щоб їхні платформи були безпечними та розширювали можливості для людей різного походження. Проте часто виходить повністю протилежне. Якщо ти бачиш порушення правил рівності та безпеки на різних онлайн-платформах чи в медіа, напиши про це в підтримку або залиш скаргу онлайн.

 • AMPLIFY THE VOICES OF PEOPLE WHO EXPERIENCE DISCRIMINATION AND RACISM

Замість того, щоб говорити від імені людей, використовуй соцмережі та інші види медіа, щоб поширювати голоси тих, хто безпосередньо зазнає дискримінації та расизму. Не переповідай чужі прикрі історії, оскільки є ймовірність того, що ти випадково зміниш сенс чи обставини обговорюваної ситуації. Важливо, аби люди, які на власному досвіді переживають різні види дискримінації, були почуті.